Gedragregels

Goede afspraken geven duidelijkheid over de omgangsnormen en regels bij AVC De Veste.

De gedragsregels van NOC*NSF en de sportbonden vormen en de uitgangspunten van Centrum Veilige Sport Nederland vormen bij AVC De Veste de basis voor goede afspraken en duidelijke omgangsnormen.

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft AVC De Veste zich aan de gedragsregels van NOC*NSF en de uitgangspunten van Centrum Veilige Sport Nederland (waaraan ook onderstaande gedragsregels voor begeleiders in de sport zijn ontleend) gecommitteerd. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd). De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat AVC De Veste zich sterk maakt voor een veilige omgeving voor de sporter en de vereniging er alles aan doet seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan

Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen die betrokken is bij AVC De Veste op de hoogte is van deze gedragsregels.

Gedragsregels

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is.

9. Bij AVC De Veste werken we altijd met ten minste twee volwassenen bij een de groep kinderen. Deze volwassenen mogen voorts niet tot één huishouden behoren. 

10. Bij AVC De Veste streven wij een open cultuur na. Dat betekent dat we elkaar wijzen op mogelijk ongewenste gedragsuitingen. We spreken elkaar dan hierop aan. Het belang van het kind en de groep staat voorop.